Editorial

Volební studia představují významnou sféru společenskovědního výzkumu, která klade specifické požadavky na badatele i publikované texty. V míře větší, než je obvyklé u jiných témat, je nutné operovat s tabulkami, grafy, schématy, nákresy a dalšími prostředky, které zvyšují vstupní náklady vydavatelů. Přizpůsobení se limitovaným technickým možnostem zase může omezit rozsah a hloubku publikovaných statí. Možné řešení představuje vydávání časopisů, které se výrazně či výhradně specializují na volební tematiku. V českých zemích prozatím takto zaměřeným periodikem nedisponujeme, přestože roste jak badatelská obec, tak množství publikací věnujících se volbám a souvisejícím tématům. Cílem nového časopisu, Evropských volebních studií, je nabídnout této komunitě, včetně autorů ze zahraničí prostor, ve kterém bude platit jen minimum technických omezení a zároveň umožní představit v koncentrované podobě nejnovější výsledky bádání.

Evropská volební studia chtějí ztělesňovat specializovaný odborný časopis zaměřený na problematiku voleb, volebních systémů, volební geografie, volebních kampaní, metod jejich výzkumu i konkrétní analýzu. Preferovaným formátem studií by měly být metodologicky zaměřené texty, které by čtenáře z řad badatelů i širší veřejnosti seznámily s nejnovějšími trendy ve výzkumu voleb a možnostmi jejich aplikace, ať již v rovině teoretické, nebo na bázi konkrétních příkladů. Okruh studií může dále zahrnovat podrobné analýzy volebních soutěží, efektů volebních reforem, strategických účinků volebních systémů, změn ve volebním chování v perspektivě jedno – i víceúrovňové a o další analytické či komparativní texty, jejichž předmět odpovídá odbornému zaměření časopisu. Evropská volební studia rovněž přijímají k publikaci články kratšího rozsahu a užšího zaměření. K publikaci lze přijímat analýzy, které jsou zaměřeny obdobně jako studie, ale svým rozsahem nenaplňují požadavky kladené na tento formát textu, úzce zaměřené případové analýzy a kratší příspěvky zaměřené na diskusi či polemiku o aktuálních otázkách spojených s výzkumem voleb a volebních systémů. V rámci časopisu budou rovněž sledovány nejnovější volební reformy, ať již projednávané, nebo schválené, bude také rozvíjen monitoring aktuálních volebních soutěží, u kterého se předpokládá postupné vymezení okruhu údajů, které by měly být závazné pro tento formát textů. Počítá se rovněž s publikací recenzních statí a recenzí. Naším cílem je udržení solidní úrovně příspěvků pomocí recenzního řízení, o němž předpokládáme, že přispěje ke specializaci a metodologické korektnosti publikovaných textů.

Projekt Evropská volební studia je zpracováván v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“. Institucionální podporu časopisu zajišťuje řešitel výzkumného záměru, Institut pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Časopis Evropská volební studia otevírá z hlediska technických a grafických požadavků širokou a zároveň tematicky vyhraněnou platformu pro vědecké pracovníky, studenty i další zájemce o problematiku volebních studií. Naším přáním je, aby tato možnost byla co nejlépe využita ku prospěchu dalšího rozvoje této discipliny.

 

                                                              Stanislav Balík

                                                              Roman Chytilek

                                                              Maxmilián Strmiska

                                                              Jakub Šedo

 

(článek ke stažení zde zde)

zpět na přehled článků prvního čísla 

Nahoru

 
 
autorizace