Vyšlo


Otto Eibl, Vlastimil Havlík, Jakub Kyloušek a Michal Pink

krajske_volby08.gif

Krajské volby 2008

Nakladatelství CDK vydalo jako již desátý titul v edici ISPO publikaci Otto Eibla, Vlastimila Havlíka, Jakuba Kylouška a Michala Pinka Krajské volby 2008. Publikace se snaží přinést co možná nejkomplexnější pohled na zatím poslední volby do krajských zastupitelstev. Jednotlivé kapitoly přibližují předvolební kampaň, pojednávají o volebních ziscích politických stran a koalic a dávají je do souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž nechybí ani reflexe povolebního vyjednávání a vzniku jednotlivých krajských rad. Cílem knihy je tak za pomoci ověřených, ale také inovativních politologických přístupů přinést pokud možno celistvou interpretaci výsledků krajských voleb v roce 2008

 


Ondřej Císař

288.gif

Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace

Nakladatelství CDK vydalo knihu Ondřeje Císaře „Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace." Výzkum pro tuto publikaci byl částečně podpořen Výzkumným záměrem Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích.

V listopadu 1989 v tehdejším Československu zkolaboval režim reálného socialismu a počala se rodit společnost, která již neměla záviset na vůli paternalistického státu, ale na aktivitě svobodných občanů. Otevřely se příležitosti pro autonomní politický aktivismus, důležití političtí hráči začali vidět fungující občanskou společnost jako podmínku stabilního demokratického režimu. Tato kniha je zaměřena na politickou složku organizované občanské společnosti. Přesněji řečeno, odpovídá na dvě konkrétní otázky. Za prvé: do jaké podoby se v České republice rozvinul politický aktivismus mimoparlamentních organizací a skupin, které vytvářejí současná sociální hnutí? Na tuto otázku odpovídá první část studie, která představuje čtyři druhy (mody) aktivismu, jak se v České republice konstituovaly od počátku 90. let 20. století. Jeden z nich, tzv. transakční modus politického aktivismu, který vykazuje na první pohled specifické rysy, nejvýznamněji pak to, že není založen na masové mobilizaci, je analyzován v následující části knihy. Tato část odpovídá na druhou otázku studie: co umožnilo, aby se transakční aktivismus v České republice vůbec rozvinul? Podle výsledků zde prezentované analýzy jej etablovaly mezinárodní programy, které po pádu komunistických režimů pomáhaly v zemích střední a východní Evropy budovat demokratickou „občanskou společnost." Druhá část knihy se proto zaměřuje také na konkrétní dopady těchto programů a následné projevy působení Evropské unie. V protikladu k převládající interpretaci, která tvrdí, že tyto programy i tlak Evropské unie přispěly ke kooptaci nestátních aktérů politickým systémem, tato studie tvrdí, že naopak pomohly při jejich stabilizaci jako efektivních advokačních organizací.

 

Doporučení recenzentů:

Na příkladu České republiky chce Císař korigovat  pesimistické názory o nerozvinutosti občanské společnosti v postkomunistických zemích. Pozornost jistě vzbudí jeho provokativní teze, že profesionalizace nevládních organizací neznamená úpadek politického aktivismu. Svým podtržením reprezentace proti participaci představuje Císařova kniha nový hlas v aktuální diskusi o povaze a budoucnosti demokracie.

Pavel Barša, Univerzita Karlova a Ústav mezinárodních vztahů

Kniha představuje významný příspěvek k empiricky založenému a teoreticky orientovanému studiu politického aktivismu, občanské společnosti v postkomunistických zemích i jejich transnacionalizace a ke studiu protestních událostí.

László Bruszt, European University Institute

Kniha O. Císaře napadá převládající teorie občanské společnosti. S použitím moderních metod ukazuje, že občanská společnost může být silná, i když je založena na malých profesionálních skupinách namísto velkých masových hnutí. Císař přesvědčivě zpochybňuje zavedené argumenty o tom, že spoléhání se na zahraniční financování vede ke kooptaci skupin občanské společnosti politickým systémem. Naopak ukazuje, že zahraniční financování může v některých případech vést k radikalizaci těchto skupin.

Steven Saxonberg, Uppsala University a Masarykova univerzita


Vít Hloušek

hlousek2008_s150.jpg

Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006

Předkládaná publikace se zabývá vznikem a vývojem stranického systému v Rakousku. Danou problematiku zachycuje v historické perspektivě od jeho samotného vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Kniha je pokusem o komplexní aplikaci politologických přístupů, zejména koncept konfliktních linií a sartoriánské analýzy formátů a typů stranických systémů. Sledovaná problematika je současně zařazena do celkového kontextu vývoje státu, politického systému a společnosti nám blízkého jižního souseda.

Monografii vydal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.

Recenzovali doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D., doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.


Jakub Šedo

Volební systémy postkomunistických zemí

vol_syst.gifPublikace se věnuje vývoji volebních systémů a jednotlivých volebních soutěží ve dvaceti státech od roku 1989. V komparativní perspektivě hodnotí prováděné volební reformy, analyzuje a posuzuje vliv, který měly volební systémy na vývoj systémů politických stran. Pozornost je věnována také možnému vlivu volebních systémů na průběh demokratizace. Výsledky výzkumu zpochybňují některá zjednodušující tvrzení o vztahu mezi volebními a stranickými systémy, neboť je sice možné v řadě případů na základě volebního systému vysvětlit přítomnost či absenci určitých fenoménů ve stranických systémech, v komparativní perspektivě ale lze většinu těchto kauzalit zpochybnit příklady dalších systémů, které s podobnými pravidly dospěly k zřetelně odlišným výsledkům.

Lektoroval doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.


Jakub Kyloušek, Michal Pink, Jakub Šedo

Volební mapa města Brna

volebnimapa.gifPublikace sleduje volební chování v Brně a jeho jednotlivých městských částech od roku 1907 do komunálních voleb v roce 2006 a to ve čtyřech dílech. Pozornost je věnována posledním rokům habsburské monarchie, První republice, částečně svobodným volbám v roce 1946 a etapě po listopadu 1989. Každý díl obsahuje stručnou informaci o vývoji města v příslušném období, volební systému a politickém stranictví, po které následuje podrobná analýza volebního chování doprovázená mapovými přílohami. Stručně jsou také nastíněny prvky kontinuity a diskontinuity volebního chování.

Lektoroval RnDr. Tomáš Kostelecký Ph.D. 


 Vít Hloušek, Roman Chytílek a kol.

elections_and_parties_visegrad.gifParliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries

Publikace Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries zkoumá vliv voleb a volebních systémů na podobu stranických systémů v zemíchtzv. Visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Na její přípravě se podílel mezinárodní tým odborníků, v němž se sešli jak specialisté, zkoumající politické systémy jednotlivých zemí, tak i politologové se širší komparativní ambicí. Výsledkem je publikace, která nejenže poskytuje rozsáhlou datovou základnu o volbách a stranických systémech v zemích V4, ale dotýká se i řady teoretických problémů, spojených s charakterem fungování místních stranických soustav v procesu opakování demokratických parlamentních voleb.

Obsah:

Vít Hloušek, Roman Chytílek: Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe

Sarah Birch: Elections, Electoral Systems and Party Systems in the Visegrad States, 2005 -2006

Roman Chytílek, Jakub Šedo: Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic

Róbert Tardos: Polarization and the Dual Face of Consolidation - a Delicate Balance: the Case of Hungary

Artur Wolek: Polish Voters 2005: Volatility in its Extrem or a Brave New World of Stabilization

Olga Gyárfášová, Vladimír Krivý: Electoral Behavior - Persistent Volatility or Clear Sign of Consolidation? The Case of Slovakia

Maxmilián Strmiska: The Czech Party System: a Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement

Zsolt Enyedi: Stability in the Shadow of Chaos.Hungarian Party System in 2006

Andrzej Antoszewski: A Turning Point? The 2005 Parliamentary Elections and Consolidationof the Polish Party System

Marek Rybář: The 2006 Parliamentary Elections and its Impact on the Party Political Scene in Slovakia

Otto Eibl, Roman Chytílek: Conclusion

Vydalo Centrum pro studium demokraticie a kultury (CDK).


Stanislav Balík a kol.lokalni_pluralismus.gif

Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích

Publikace propojuje historiografický a politologický přístup při zkoumání jevů spojených s politickým pluralismem v Brně. Sledované období zahrnuje více jak sto padesát let - od vzniku samosprávy v roce 1848 po referendum o přesunu nádraží.

První její pomyslný oddíl tvoří kapitoly věnované éře let 1848-1938: politické strany a zájmové bloky v období rakouském (resp. rakousko-uherském) a v éře československé státní samostatnosti před druhou světovou válkou a brněnské spolky v éře první republiky.

 • Lukáš Fasora: Politické strany a zájmové bloky v brněnském obecním výboru 1851-1914
 • Libor Vykoupil: Brno mezi dvěma válkami
 • Miroslav Jeřábek: Brněnské spolky v letech 1918-1938

Druhá část se věnuje období let 1945-1989 - jak oficiální politice KSČ v Brně, tak jejím jednotlivým vnitřním proudům či pluralitě uvnitř disentu.

 • David Kovařík: Politický život v Brně v letech 1945-1948
 • Jiří Pernes: KSČ a Národní fronta v Brně v letech 1948-1972
 • Martina Miklová: Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989

Třetí část se zabývá obdobím nejnovějším - politickým životem v Brně po roce 1989. Zachycen je vývoj politických stran a sociálních hnutí v Brně, volební chování v Brně od roku 1919 do současnosti a referendum o poloze nádraží z podzimu 2004.

 • Stanislav Balík: Politické strany a komunální politika v Brně 1989-2006
 • Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková: Občanská společnost v Brně
 • Michal Pink: Volby a volební chování ve městě Brně v letech 1919 až 1946
 • Jakub Kyloušek: Volby v Brně po roce 1989
 • Vladimír Tůma: Brněnské referendum o poloze nádraží aneb Jak se dostat do krajského zastupitelstva

D. Čaloud, T. Foltýn, V. Havlík a A. Matušková (eds.):

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006

volby_06___ISPO.gif
Publikace analyzuje rozsáhlou volební problematiku v jedenácti kapitolách: vývoj stranickopolitického systému v letech 2002-2006, význam "evropského" tématu v identitě a volebních programech politických stran, problematika výzkumů veřejného mínění, role médií v kampani a vliv politického marketingu na způsob organizování volebních kampaní, personální stránka voleb a způsob sestavování kandidátních listin, volební geografie, dopady volebního systému na samotné výsledky, mechanické účinky volebního systému a povolební vývoj z perspektivy teorie koalic.

Lektoroval prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A.


R. Chytilek - M. Mareš (eds.):

Reprezentace zájmů menšin v EU

mensiny_v_EU.gifDne 28. listopadu 2005 se na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity uskutečnila konference "Reprezentace zájmů menšin v EU", kterou uspořádal Institut pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Konference byla věnována především etnickým a náboženským menšinám a evropské politice vůči nim. Jejími účastníky byly osobnosti z politické i z politologické sféry, které se zaměřily na samotnou podstatu vymezení a pojetí menšinové politiky EU (Jan Jařab, Pavel Barša), na českou reflexi evropské menšinové politiky (Ivo Hartmann), na pojetí menšin v právu EU (Ivo Pospíšil), na možnost menšinové reprezentace ve stranickém systému EU (Miroslav Mareš) i na obecnější aspekty menšinové politiky (Czaba Szaló, Marek Loužek). Texty těchto autorů a vhled do reprezentace menšinových zájmů v EU a jejich odezvy v evropské politice přináší tento sborník.

Obsah:
Roman Chytilek - Miroslav Mareš: Úvod: Vztah menšin a soudobé politiky Evropské unie
Jan Jařab: Menšinová politika Evropské unie
Ivo Hartmann: Národnostně menšinová politika České republiky v evropském kontextu
Ivo Pospíšil: Pojetí menšin v evropském právu
Miroslav Mareš: Reprezentace menšin v evropském systému politických stran
Pavel Barša: Má Evropská unie rozvíjet menšinovou politiku?
Csaba Szaló: Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců
Marek Loužek: Menšinová politika z pohledu teorie veřejné volby

Vydalo Centrum pro studium demokraticie a kultury (CDK).


M. Strmiska - V. Hloušek - L. Kopeček - R. Chytilek:

Politické strany moderní Evropy

Kolektiv brněnských politologů sestavil rozsáhlou publikaci o politických stranách a stranických systémech moderních evropských demokratických států, která je určena nejen pro úzce profilovanou odbornou veřejnost.

polit_strany.jpgPolitické strany jsou jedním ze základních prostředků k zajištění demokratické vlády. Umožňují formování názorů občanů, jejich agregaci a vyjadřování ve volbách. V jejich fungování nebo naopak dysfunkci se projevuje kvalita celých politických systémů. Stávají se proto privilegovaným předmětem studia politologie. Na základě klasických typologií (G. Sartoriho, J. Blondela) popisují autoři systémy politických stran v rozšířené Evropské unii a ostatních státech západní Evropy. Věnují se jejich současnému stavu, jednotlivým významným stranám, konfliktním liniím, vývoji, proměnám a významu pro politiku v jednotlivých zemích.

Obsah:

Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě
Úvod
Pojem politické strany
Konfliktní linie v Evropě, jejich charakter, struktura a význam pro stranickou soutěž
Stranické rodiny v evropské komparativní perspektivě
Stranické systémy
Póly a polarita ve stranicko-politických systémech
Shrnutí

Velká Británie, Irsko, Malta: vliv westminsterské tradice (Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Malta)
Francie a Monako
Benelux
(Belgie, Nizozemsko, Lucembursko)
Skandinávie (Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Island)
Německy hovořící země (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)
Jihoevropské země (Španělsko, Portugalsko, Andorra, Itálie, San Marino, Řecko, Kypr)
Střední Evropa (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko)
Pobaltské státy (Litva, Lotyšsko, Estonsko)

Podněty a výsledky. Volební a stranické systémy v evropských zemích
Disciplína v šedé zóně?
Základní pojmy: volební systémy, typologie volebních systémů
Volební systémy a stranické systémy: zkoumání účinků
Stranické a volební systémy evropských zemí
Dynamické koncepty vztahu volebních a stranických systémů
Schémata zachycující vývoj a konfigurace politických stran v evropských zemích

Vydalo nakladatelství Portál.


Lubomír Kopeček (ed.):

Trajectories on the Left: Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future

ISPO_3.gifThe political Left in Europe at the beginning of the 21st century finds itself in a curious and in many ways historically unique condition. Its roots are connected with the end of the decades-long division of Europe into the East and the West in 1989. This has initiated the process of transformation of communist parties to the east of the River Elbe. As part of adaptation to new conditions, some of these parties formally gave up their original names, accepted democratic political competition as the basic means of the power struggle, and abandoned their Marxist-Leninist identities. In the attempt to strengthen their local and international legitimacy, these ex-communist formations usually became socially democratic. Not all former monopolistic communist formations decided to change their identities and ideologies so radically after 1989. They often remained more or less tied to their communist traditions. This results in the Central and Eastern Europe providing a very varied picture of the political Left.
However, it was not only the Left of the Central and Eastern Europe that went through a dynamic development at the end of the 20th century. Social-economic and political changes have lead to the erosion of electoral support of most Western European communist parties already since the 1950s. During next decades some communist parties got rid of a larger or smaller part of their original identities, and accepted new ideological programme elements. The problems and changes in the last decades of the 20th century affected also Western European social democrats. Many social democratic parties are in serious crises today. The aim of the articles contained in this book is to explain the current state of the social democratic and communist Left across Europe, and its causes. The presented cases of parties demonstrate some of the above-mentioned trends in the development of the Left in Europe, and show the problems and challenges faced by the Left today.

Vydalo Centrum pro studium demokraticie a kultury (CDK).


Petr Fiala - Maxmilián Strmiska (eds.):

Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody

ISPO_2.gifPublikace navazuje na květnovou konferenci "Politický a zájmový pluralismus vmnohaúrovňových systémech - teorie a přístupy" a obsahuje následujících devatenáct studií:

Vít Hloušek.: "Habsburská tradice", demokratizace střední Evropy a její kritické body

Roman Chytilek: Nacionalizace stranických systémů, teritoriální homogenita a srovnávací politologie

Lubomír Kopeček.: Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy

Pavel Pečínka: Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005)

Tomáš Šmíd: Možnosti a limity výzkumu organizovaných zájmů v Ruské federaci

Oldřich Krpec: Národní zájem - problematika jeho konstituování. Teoretické a metodologické problémy empiricko-analytického výzkumu národního zájmu

Ivo Pospíšil: Národnostní otázka a evropská integrace: úvodní poznámky k výzkumu

Petr Tomáš: Typologie postojů českých politických stran k evropské integraci - perspektiva studií nacionalismu

Jakub Šedo: Přenos kvantitativních metod výzkumu výstupů volební soutěže do odlišných regionálních podmínek - případ stability a stabilizace systémů politických stran v postkomunistických zemích Evropy

Jakub Kyloušek: Volební mikroanalýza v českém prostředí

Michal Pink.: Současné přístupy k volební geografii

Stanislav Balík: Metodologie výzkumu komunální politiky

Miroslav Mareš: Metodologie výzkumu politických stran na evropské úrovni

Hubert Smekal: Výzkum evropské integrace a "evropská ústava" jako impuls pro jeho další vývoj

Petr Kaniok: Opozice k evropské ústavě: past pro euroskepticismus?

Ondřej Císař: Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu

Maxmilián Strmiska: Stranické systémy a víceúrovňové teritoriálně-politické pluralismy - několik poznámek k jejich pojetí a rozboru

Pavel Pšeja: Některé otázky výzkumu politických stran České republiky

Hana Vykoupilová: K problematice výzkumu evropského federalismu a evropských politických stran

Vydalo Centrum pro studium demokraticie a kultury (CDK).


Pavel Pšeja:

Politické strany v České republice

Stranický systém v létech 1989-1998

obal_ISPO_reklama.gifPublikace přináší komplexní pohled na stranický systém České republiky v prvních takřka deseti létech jeho existence, který zkoumá na systémové i jednotkové rovině. Kromě analytického rozboru hlavních fází vývoje politických stran a jejich systému v průběhu jeho ustavování nabízí i detailní studie osudů vybraných stran a hnutí a ukazuje, jaké byly jejich hlavní úspěchy a nezdary. Kniha je prvním přehledným zpracováním vývoje stranického systému České republiky po "sametové" revoluci, navíc přináší i přehled dosavadního výzkumu stran a stranického systému ČR a zasazení vývoje tohoto výzkumu do teoretického kontextu. Určena je především pro odbornou veřejnost a studenty politologie, ale řada informací může být hodnotná i pro laické čtenáře.

Vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).


Připravované titulyNahoru

 
 
autorizace