Multi-level governance

Politické strany a zájmové reprezentace jsou v důsledku prohlubujících se integračních procesů na evropském kontinentu konfrontovány s transformací výkonu vládnutí a s diferenciací jeho forem i úrovní. S tím, jak v evropském prostoru stoupá politický význam Evropské unie a expanduje systém jejích institucí, vzrůstá i význam analýzy funkčních vztahů mezi jednotlivými úrovněmi. V důsledku těchto procesů dochází k dynamické proměně politických stran i zájmových reprezentací - k modifikacím jejich organizace, vazeb mezi nimi a voliči (občany), stejně jako ke změnám jejich komunikačních a informačních strategií.

Česká republika i další noví členové Evropské unie z prostoru střední Evropy vykazují v této oblasti výraznou podobnost se západní Evropou. V souvislosti s probíhajícími strukturálními i funkčními přeměnami se proto objevuje významná potřeba společenskovědného a zejména politologického výzkumu českých politických stran a zájmových skupin a jejich role v procesu zprostředkování a reprezentace zájmů. Ve srovnání se západoevropským politologickým výzkumem přitom bádání v českých poměrech v této oblasti vykazuje prozatím značné deficity.

V souvislosti s rozvojem víceúrovňového vládnutí, ale i s ohledem na širší problém postupující multiplikace a diferenciace prostředí, v nichž politické strany operují, je nutné modifikovat klasické pojetí systému politických stran (které je nyní vztaženo primárně k národnímu kontextu) i jejich funkcí. Pojmový aparát teorie politických stran a politologických odvětví, soustřeďujících se na výzkum stran a stranických systémů, je zapotřebí inovovat tak, aby byla možná efektivní deskripce, analýza a v posledku uspokojivá explanace těchto procesů (včetně jejich charakteru, dynamiky a důsledků). Při vypracování výzkumného záměru je obecně uplatňován především empiricko-analytický přístup - konkrétně pak metody diachronní a synchronní komparace, historické a statistické metody, systémový přístup, obsahové analýzy, analýzypolicy , teorie politických stran a zájmových skupin, teorie stranických systémů, teorie demokracie a nedemokratických režimů a teorie racionální volby.

Nahoru

 
 
autorizace