Mezinárodní politologický ústav

Mezinárodní politologický ústav působí v rámci Masarykovy univerzity od roku 1990. Ve své současné podobě je Ústav výsledkem integrace dvou výzkumných pracovišť – Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity působícího do roku 2012 jako univerzitní pracoviště interdisciplinárně zkoumající současnou českou a evropskou politiku, ekonomiku a společnost a Institutu pro srovnávací politologický výzkum působícího v letech 2005-2011 jako pracoviště Fakulty sociálních studií implementující výzkumný záměr MŠMT „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“.

Mezinárodní politologický ústav tak navazuje na dlouholetou tradici politologického i širšího interdisciplinárního bádání na Masarykově univerzitě. Svou činností přispívá ke kultivaci a rozvoji společenskovědních oborů a k jejich zpřístupnění odborné a širší zainteresované veřejnosti. Ústav se aktivně podílí na formování současné podoby politické vědy tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, koordinuje a organizuje konání odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.

Mezinárodní charakter získal díky spolupráci zakladatelů z České republiky a zahraničních partnerů ze Spojených států amerických a Nizozemí. V posledních letech se rozvinula intenzivní spolupráce také s partnery z Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Běloruska a Ukrajiny.

Badatelské aktivity Ústavu se teritoriálně koncentrují zejména na českou a evropskou politiku. Tématický profil pracoviště využívá přístupy srovnávací politologie a mezinárodních vztahů. Konkrétně je vědecká aktivita ústavu profilována v oblastech evropské víceúrovňové politiky a vládnutí, výzkumu politických aktérů, mezinárodní a vnitřní bezpečnosti, volebních studií a energetické bezpečnosti. Tato kombinace směrů výzkumu integruje badatelské kapacity všech významných brněnských politologických pracovišť a vytváří jedinečnou příležitost ke komplexnímu politologickému výzkumu a uchopení fenoménů aktuálních pro současnou českou a evropskou politiku.

Nahoru

 
 
autorizace