Pokyny pro autory 

Text, který je nabídnut k publikaci, je přijímán v elektronické podobě na e-mailové adrese evs@fss_muni_cz ve formě přílohy ve formátu doc, nebo rtf. Pro potřeby časopisu je nutné, aby autor uvedl instituci, jejímž je reprezentantem, a svou e-mailovou adresu.

Pro publikaci v sekci Studie jsou preferovány metodologicky zaměřené texty mající čtenáři přiblížit nejnovější trendy ve výzkumu voleb, možnosti aplikace různých metod, v rovině teoretické i na konkrétních příkladech. Dále jsou přijímány podrobné analýzy volebních soutěží, efektů volebních reforem, strategických účinků volebních systémů, změn ve volebním chování a volebních kampaní. Rozsah Studie je stanoven na 20 – 25 stran.

V sekci Články mohou být publikovány texty související s odborným zaměřením časopisu, které rozsahem či zaměřením nenaplňují požadavky kladené na Studie (úzce zaměřené analýzy, řešení dílčích problémů). Rozsah Článků je stanoven na 5 – 15 stran. Speciální kategorii představuje Monitoring voleb. Cílem těchto textů je přiblížit čtenáři aktuální volební soutěže. Jejich rozsah je stanoven na 5 – 10 stran, přičemž povinně mají obsahovat (1.) přesný a podrobný popis použitého volebního systému, (2.) kompletní oficiální výsledky voleb, jak byly vydány oficiálními orgány země, ve které se volby konaly, (3.) základní rozdíly v teritoriální podpoře nejdůležitějších stran či kandidátů.

K publikaci jsou rovněž přijímány Recenzní stati a Recenze v rozsahu do 10 stran. Možné je rovněž publikovat Diskusní příspěvky, zaměřené na aktuální problémy výzkumu či sporné momenty v současné odborné diskusi.

Veškeré texty jsou předkládány k anonymnímu recenzními řízení.


Formální náležitosti textů předkládaných k recenznímu řízení

Grafická úprava:

Velikost písma 12, řádkování 1,5

Forma odkazů:

Preferují se odkazy zařazení přímo v textu (v závorkách). Poznámky pod čarou je nutné omezit na nezbytné případy. V případě použití mají být vloženy na příslušnou stranu textu (funkce vložit, poznámka pod čarou), číslování průběžné arabskými číslicemi.

Seznam literatury:

K textu musí být připojen seznam použitých pramenů a literatury, jeho vnitřní členění je ponecháno na autorovi. U elektronických zdrojů je třeba uvést, ke kterému dni jsou aktuální.

Příklad odkazu:

V textu: (Birch 2003: 146)

V seznamu literatury: Birch, S. (2003): Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe, New York, Palgrave Macmillan.

Formát tabulek, grafů, schémat a map:

Při uvádění je třeba uvést zdroj (nevyplývá-li ze samotného textu). Preferuje se řazení dat do tabulek před jejich rozdělením do sloupců.Nahoru

 
 
autorizace